کارآفرین برتر کشور

تندیس ملی کارآفرین برتر کشور در کنگره سراسری پیشتازان کیفیت و کارآفرینی.

خرداد ۱۳۹۴