مدیر برتر کشور

تندیس ملی مدیر برتر کشور، اخذ شده در همایش یکصد مدیر برتر صنعت و تجارت ایران.

آذر ماه ۱۳۹۳