نشان ملی افتخار

نشان ملی افتخار به پاس R&D فعال در کنگره سراسری پیشتازان کارآفرینی و کیفیت.

خرداد ۱۳۹۳