مرکز رشد پارک و علم فناوری استان سمنان

تحت نظر در دوره رشد از شهریور 1394 لغایت مرداد 1397