مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

تحت نظر در دوره پیش رشد از شهریور 1392 لغایت بهمن 1393