تندیس یادبود شرکت در نخستین نشست تخصصی عرضه کاربردی فناوری های نوین پهپاد

تندیس اخذ شده در همایش ارائه توانمندی های حوزه پهپاد