تقدیر نامه شرکت از دکتر منوچهر منطقی

به پاس شرکت در اولین نشست تخصصی کاربرد فناوری های نوین پهپاد در صنایع راهبردی کشور